Spelregels

Toernooi reglement

 

Organisator: H.V. Jupiter ’76 Locatie: Franeker

Data : 20 en 21 april 2019

1. Reglement.

De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de I.H.F. en het reglement van de N.H.V. De bovengenoemde toernooi-organisator heeft de benodigde toestemming tot het houden van het toernooi verkregen van de N.H.V.

2. Arbitrage.

De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters aangesloten bij de N.H.V.

3. Teamleider.

Ieder team moet worden begeleid door een teamleider ouder dan 18 jaar. Zijn naam, adres en geboortedatum dienen op de spelerslijst te worden vermeld. De teamleider is verantwoordelijk voor het gedrag van de spelers, zowel op het sportcomplex als in andere accommodaties, die voor de deelnemers beschikbaar zijn gesteld.

4. Categorieën/Dispensatie.

A. Spelers geboren op of na 01.01.2000

B. Spelers geboren op of na 01.01.2002

C. Spelers geboren op of na 01.01.2004

M. Heren alle leeftijden

W. Dames alle leeftijden

Controle. De teamleider moet voor aanvang van het toernooi de spelerslijst waarop per speler naam, geboortedatum en rugnummer zijn vermeld, op het toernooisecretariaat overhandigen. Alle spelers dienen in het bezit te zijn van een officieel legitimatiebewijs dat op elk moment getoond moet kunnen worden.

5. Speelduur.

Alle categorieën 1 x 25 min.

6. Plaatsing – poulewedstrijden.

De ranglijst wordt bepaald door het aantal punten. De punten worden als volgt gegeven: winst 2 punten, gelijkspel 1 punt en verlies 0 punten. Indien meerdere teams een gelijk aantal punten hebben behaald, wordt de rangschikking als volgt bepaald: 1. doelsaldo 2. hoogst aantal gescoorde goals 3. uitslag onderlinge wedstrijd.

7. Finale

Bij gelijk spel worden strafworpen genomen volgens de regels van de I.H.F.

Strafworpen volgens regels van de I.H.F. ( 3 strafworpen per team. Indien er dan nog geen beslissing is gevallen, 1 strafworp totdat er wel een beslissing is).

Die strafworpen worden voor de C- en B-jeugd na afloop van de laatste jeugdwedstrijden gehouden. In het programma is daar op zondag 5 minuten voor gereserveerd.

8. Wedstrijd

Per wedstrijd mogen maximaal 14 spelers, inclusief wisselspelers, meespelen.

Het eerstgenoemde team heeft de beginworp en zorgt voor een wedstrijdbal.

9. Shirts.

Indien vóór aanvang van een wedstrijd naar het oordeel van de scheidsrechter de clubkleuren van beide teams te weinig verschillen, is de eerstgenoemde vereniging verplicht te spelen in een tenue van afwijkende kleur.

10. Disciplinaire maatregelen.

Na 3 uitgedeelde gele kaarten per team, volgt bij een volgende overtreding van dien aard een 2-minuten straf voor de betreffende speler. Indien een speler een rode kaart krijgt of 3 keer een twee minuten straf, is deze voor de betreffende wedstrijd uitgesloten. Het betreffende team speelt gedurende 2 minuten met 1 speler minder. Afhankelijk van de aard van de overtreding kan de hoofdscheidsrechter besluiten een speler voor het gehele toernooi uit te sluiten. Alle rapporten over wangedrag zullen door de toernooi-organisator naar de nationale handbalbond worden gestuurd die deze rapporten zal doorsturen naar de betreffende andere nationale bonden.

Alle resultaten van een team worden ongeldig verklaard, indien:

– het team zonder geldige reden niet op tijd aanwezig is;

– het team met een niet gerechtigde speler uitkomt;

– door wangedrag van de spelers de scheidsrechter besluit de wedstrijd te staken.

11. Protesten.

Protesten met betrekking tot beslissingen van de scheidsrechters zijn niet mogelijk. Protesten met betrekking tot andere aangelegenheden moeten uiterlijk 15 min. na afloop van de wedstrijd door de teamleider bij de toernooicommissie schriftelijk worden ingediend. De toernooicommissie besluit tevens over aangelegenheden waarin dit reglement niet voorziet. Het besluit van de toernooicommissie is bindend.

12. Wedstrijdprogramma.

De toernooicommissie heeft het recht om in geval van onvoorziene omstandigheden, het wedstrijdprogramma te wijzigen.

13. Aansprakelijkheid.

De deelnemende clubs zijn zelf verantwoordelijk voor een adequate verzekering van de spelers. De organisatoren en Euro-Sportring zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemers.


TOURNAMENT RULES

 

Organiser: H.V. Jupiter ’76 Venue: Franeker

Dates : 20th and 21st of April 2019

1. Regulations.

All matches shall be played in accor­dance with the rules of the International Handball Federa­tion (I.H.F.) and the regulations of the N.H.V.The above-mentioned tournament organiser has recei­ved the necessary permission to host the tournament from the N.H.V.

2. Refereeing.

All matches will be led by referees affili­ated to the N.H.V.

3. Team Leader.

Every team must be accompanied by a team leader over 18 years of age. The name, address and date of birth of this person must be listed on the team’s regist­ra­tion sheet. The team leader is res­ponsible for the conduct of the players, both within the sports com­plex and within other facili­ties avai­lable to the parti­cipants.

4. Age categories/dispensation.

A. Players born on or after 01.01.2000

B. Players born on or after 01.01.2002

C. Players born on or after 01.01.2004

M. Men, open age

W. Ladies, open age

Age control. Prior to the start of the tournament, the team leader must submit a registration sheet containing the name, date of birth and team number of every player to the tourna­ment committee. All players must carry an official identity card which they should be able to show at any time.

5. Duration of Play.

All categories 1 x 25 min.

6. Placing – group matches.

The ranking will be decided by the number of points attained. The points will be awarded as follows: 2 points for a win, 1 point for a draw, 0 points for a loss. When teams are equal in points, the ranking will be decided by: 1. goal difference; 2. most goals scored; 3. results of the mutual match.

7. Finales

In the event of a draw, penalty throws will be taken in accordance with the rules of the I.H.F. ( 3 throws for each team, if still no decision, 1 throw for each team until decision).

If penalty throws are necessary in the category B and C junior, than these will be taken after the last games in all junior categories. In the programme on Sunday 5 minutes time is reserved for this.

8. Matches.

For every match a maximum of 14 players, including sub­stitu­tes, can be li­sted.

The first mentioned team is responsible for a match ball and starts the game.

9. Shirts.

If prior to the match the referee is of the opinion the colours of the clubs are too similar, the club men­tioned first in the program­me will be obliged to play in shirts of a different colour.

10. Disciplinary measures.

When three players of one team have been given a yellow card, the next player of that team to make a similar foul will be given a two-minute pe­nal­ty. In case a player is given a red card or three two-minute penalties, the player is banned from the remainder of the game. The team in question will, in this case, play with one player less for 2 minutes. Depending on the nature of the foul, the head referee can decide to bar the player from the entire tournament. All reports of misconduct will be sent by the tour­nament organiser to the national handball associati­on which will forward these reports to the national associations con­cerned.

A team’s results will be rendered invalid in case:

– a team is late without a valid reason;

– a team uses an ineligible player;

– the referee decides to abandon a match due to miscon­duct of the players.

11. Protests.

Protests against decisions of referees are not accepted. All other protests must be submitted in writing by the team leader to the tournament commit­tee no later than 15 minutes after the match. The tourna­ment committee also decides on issues not mentio­ned in these tournament rules. The tournament committee’s decision is binding.

12. Schedule.

The tournament committee has the right to alter the competition schedule should unfo­reseen cir­cumstances occur.

13. Responsibility.

The participating teams are themsel­ves responsible for providing adequate insurance cover for their players. The tourna­ment organiser and Euro-Sport­ring are not liable for per­sonal harm or injuries to participants. Nor are they liable for loss or theft of possessions of participants.


TURNIER REGELN

 

Organisation: Handballvereinigung Jupiter ’76   Ort: Franeker

Termin: 20. – 21. April 2019

1. Regeln

Das Turnier wird nach den Regeln der Internationalen Handball Förderation und des N.H.V ausgetragen. Die oben genannte Turnierorganisation hat alle benötigten Genehmigungen vom N.H.V. erhalten, um das Turnier ausrichten zu können.

2. Schiedsrichter

Die Wettkämpfe werden durch Schiedsrichter begleitet, die dem N.H.V. zugehörig sind.

3. Mannschaftsleiter

Jede Mannschaft muss einen Mannschaftsleiter bestimmen, der mindestens 18 Jahre alt ist. Der Name, die Adresse und das Geburtsdatum des Leiters sind auf der Spielerliste zu vermerken. Außerdem ist der Mannschaftsleiter für seine Spieler bzw. auch deren Verhalten innerhalb der zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten (z.B. Sportanlagen, Unterkunft etc.) verantwortlich.

4. Altersklassen/Ausnahmegenehmigung

A. Spieler geboren am oder nach dem 01.01.2000

B. Spieler geboren am oder nach dem 01.01.2002

C. Spieler geboren am oder nach dem 01.01.2004

M. Herren aller Altersklassen

W. Damen aller Altersklassen

Kontrolle. Die Abgabe der Spielerliste vor Beginn des Turniers beim Turniersekretariat obliegt der Verantwortung des Mannschaftsleiters. Auf dieser müssen der Spielername, das Geburtsdatum und die Rückennummern eingetragen sein. Außerdem müssen alle Spieler im Besitz eines gültigen (Personal-)Ausweises sein, welchen Sie jederzeit vorzeigen können.

5. Spieldauer

Alle Altersklassen 1 x 25 Minuten

6. Platzierung – PouleWettkampf

Die Rangliste wird durch die Gesamtpunktzahl festgelegt. Die Punkte werden in folgender Reihenfolge vergeben: Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt und Niederlage 0 Punkte.

Erreichen mehrere Mannschaften am Ende die gleiche Punktzahl, wird die Rangliste folgendermaßen festgelegt:  1. Tordifferenz 2. Höchste Anzahl geschossener Tore 3. Ergebnisse der Wettkämpfe untereinander

7. Finale

Bei Unentschieden werden 7 Meter Würfe nach den Regeln der I.H.F. gespielt.

7 Meter Würfe nach den Regeln der I.H.F. sind: Drei 7 Meter Würfe pro Mannschaft. Ist dann immernoch keine Entscheidung gefallen, abwechselnd jeweils ein 7 Meter Wurf, bis der Sieger feststeht.

Die 7 Meter Würfe werden bei der  C- und B-Jugend am Ende der Jugendwettkämpfe gespielt. Dafür sind am Sonntag 5 Minuten reserviert.

8Wettkampf

Pro Wettkampf dürfen maximal 14 Spieler, inklusive Auswechselspieler, mitspielen.

Die erstgenannte Mannschaft sorgt für den Wettkampfball und darf anspielen.

9. Trikots

Beschliesst der Schiedsrichter vor Beginn des Wettkampfs, das sich die Trikotfarben der beiden Mannschaften zu ähnlich sind, muss die erstgenannte Mannschaft Trikots einer anderen Farbe benutzen.

10. Disziplinarmaßnahmen

Nach 3 gelben Karten pro Mannschaft wird bei einem weiteren Verstoss eine 2-Minuten-Strafe über den betreffenden Spieler verhängt. Bekommt ein Spieler eine rote Karte oder 3mal eine 2-Minuten-Strafe wird er für den betreffenden Wettkampf ausgeschlossen. Die Mannschaft spielt dann für 2 Minuten mit einem Spieler weniger. Je nach Art des Verstosses kann der Oberschiedsrichter einen Spieler auch für das gesamte Turnier sperren. Berichte über Fehlverhalten des Spielers werden durch die Turnierleitung an den N.H.V. geschickt, welcher diese wiederum an den betreffenden nationalen Handballverband weiterleitet.

Alle Ergebnisse einer Mannschaft werden für ungültig erklärt, wenn:

– die Mannschaft ohne schwerwiegende Gründe unpünktlich ist oder fern bleibt;

– die Mannschaft mit einem nicht zugelassenen Spieler erscheint;

– der Schiedsrichter den Beschluss fasst, das Spiel wegen Fehlverhalten(s) des(r) Spieler(s) abzubrechen;

11. Beschwerden

Beschwerden über die Entscheidungen der Schiedsrichter sind nicht möglich. Beschwerden über andere Angelegenheiten müssen spätenstens 15 Minuten nach Ende des Spiels -in schriftlicher Form durch den Mannschaftsleiter- im Turniersekretariat eingereicht werden. Die Turnierleitung entscheidet über die Beschwerde. Die Entscheidung der Turnierleitung ist verbindlich.

12. Wettsreitprogramm

Die Turnierleitung hat das Recht, im Falle von unvorhergesehenen Umständen, den Spielplan zu ändern.

13. Haftung

Die teilnehmenden Vereine sind dafür verantwortlich, das ihre Mannschaften mit dem entsprechenden Versicherungsschutz ausgestattet sind. Die Handballvereinigung Jupiter ’76 als Veranstalter und Euro-Sportring haften nicht bei Verlust, Diebstahl oder Schaden am persönlichen Besitz.